Návštěvy

Návštěvní řád Domu kultury Liberec

 1. Definice pro účely Návštěvního řáduDomem kultury Liberec se rozumí kulturní centrum na adrese nám. Soukenné 613/3, 460 01 Liberec. Provozovatelem se rozumí společnost Dům kultury Liberec spol. s r.o. Pořadatelem se rozumí osoba, která v Domě kultury Liberec po dohodě s Provozovatelem pořádá akci. Prodejcem vstupenek se rozumí osoba, která je dle dohody Provozovatele a Pořadatele oficiálním prodejcem vstupenek na akci, konanou v Domě kultury Liberec. Pověřenou osobou je osoba, která dle určení Provozovatele nebo dle dohody Provozovatele a Pořadatele plní v Domě kultury Liberec a jejím přilehlém okolí pokyny Provozovatele nebo Pořadatele v souvislosti s konáním akcí a/nebo provozem Domu kultury Liberec a která je viditelně označena (uniformou, vestou); může se jednat o ostrahu, organizační a pořadatelskou službu, zdravotníka, hasiče, protikuřáckou hlídku apod.
 2. Pravidla pro vstup do Domu kultury Liberec a pohybu po Domě kultury Liberec. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s dodržováním Návštěvního řádu zavazuje se jimi při návštěvě Domu kultury Liberec řídit, stejně jako se zavazuje dodržovat podmínky stanovené účinnými právními předpisy. Návštěvní řád Domu kultury Liberec je k dispozici na pokladně Domu kultury Liberec a dále na webové adrese https://www.dkliberec.cz/navstevni_rad/. Návštěvníci Domu kultury Liberec jsou povinni při svém pobytu v Domu kultury Liberec respektovat také obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. Návštěvníci Domu kultury Liberec jsou dále povinni se řídit pokyny Pořadatele v místě konání akce a pokyny dalších oprávněných osob, které jsou řádně označeny (pořadatelská služba, hasiči, zdravotníci a lékaři, protikuřácké hlídky apod.).
 3. Prevence škod. Každá osoba vstupující do Domu kultury Liberec je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování Domu kultury Liberec, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek v Domu kultury Liberec a jejím okolí. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v Domu kultury Liberec závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit příslušné Pověřené osobě nebo Provozovateli.
 4. Vstup osob. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, přičemž osoby mladší 15 let vstupují do Domu kultury Liberec pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce); Pověřená osoba je oprávněna požadovat předložení dokladu vstupující osoby pro prokázání splnění této podmínky.
 5. Nevpuštění či vyvedení z Domu kultury Liberec. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům a pravidlům, které se na jeho pobyt v Domě kultury Liberec vztahují (viz výše) nebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či jiné osoby, rasově motivované skandování, obstrukce ve výhledu dalším návštěvníkům, nepřiměřené obtěžování jiných návštěvníků atd.). Také každá osoba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna do Domu kultury Liberec nebo bude případně vyvedena z prostor Domu kultury Liberec, a to bez náhrady. Dále bude z Domu kultury Liberec vyvedena každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku, přičemž v takovém případě může Provozovatel či Pořadatel přivolat Policii ČR. Jedná se zejm. o jednaní, kterým osoba:
  1. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
  2. nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku
  3. svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu
  4. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby
  5. užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví
  6. veřejně hanobí některý národ, jazyk etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.
  7. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě
  8. veřejně šíří poplašnou zprávu (např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  9. způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví
  10. užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci
  11. zničí poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v Domu kultury Liberec a způsobí tak škodu na cizím majetku
  12. opakovaně nebo soustavně se dopouští jednání, aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku, které spočívá v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní akce, nebo aby zmařil účel omezujícího opatření uloženého v řízení o přestupku podle zákona o návykových látkách, které spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa nebo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil čel tohoto trestu.
 6. ZTP/P. Pro držitele vstupenek ZTP/P, kteří jsou vozíčkáři, a jejich doprovod jsou určena místa v první řadě vlevo i vpravo hlavního sálu, která jsou viditelně označena a pokud druh a charakter akce nevyřadí z provozu tato míst anebo to Pořadatel z určitého důvodu neumožní.
 7. Vstupenka. Každý návštěvník je povinen pro vstup do Domu kultury Liberec předložit ke kontrole vstupenku, je-li jeho pobyt v prostorách objektu Domu kultury Liberec založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky; každý divák je povinen mít vlastní vstupenku (platí také pro děti od šesti let). Vstupenka do Domu kultury Liberec platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené (případně stání na hlavním sále nebo balkonu), pokud ze strany Pořadatele nedojde ke změně. Návštěvník není oprávněn sledovat akci z jiného místa, než na které má zakoupenou vstupenku. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a kompletní. Vstupenka opravňuje pouze k jednomu vstupu do Domu kultury Liberec, nestanoví-li Pořadatel akce jinak – viz Pokyny pořadatele. Po opuštění Domu kultury Liberec pozbývá vstupenka platnosti. Návštěvník je povinen mít vstupenku u sebe po celou dobu přítomnosti v Domu kultury Liberec a je povinen se na výzvu příslušné Pověřené osoby prokázat takovou platnou vstupenkou, jinak může být vyveden z Domu kultury Liberec bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup. Kontrola vstupenky může probíhat zejména při vstupu do Domu kultury Liberec u vchodu „A“, při vstupu do hlediště, v hledišti apod. Kontrola vstupu je prováděna obvykle mobilní čtečkou, fyzickým znehodnocením nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, není umožněn divákovi vstup do Domu kultury Liberec.
 8. Nakládání se vstupenkou. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky může být odepřen vstup na místo konání akce nebo bude z místa konání akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
 9. Typy vstupenek. Vstupenky mohou být (i) tištěné s kontrolním ústřižkem (běžná vstupenka), (ii) tištěné ve formě tzv. „e-ticketu“, tj. papír obvykle ve formátu A4 bez kontrolního útržku nebo (iii) ve formě QR kódu v telefonním zařízení, případně (iv) v jiné formě, pokud to umožňuje dohoda Pořadatele akce, Provozovatele a Prodejce vstupenek. V případě vstupenky ad (i) musí vstupenka být kompletní, tedy vč. kontrolního ústřižku a řádně vydaná oprávněným Prodejcem vstupenek. V případě vstupenky ad (ii) a (iv) musí vstupenka splňovat podmínky uvedené při koupi takové vstupenky (v případě ad (ii) musí být např. vytištěna na papíru příslušného formátu A4 apod.). V případě vstupenky ad (iii) musí být QR kód vstupenky čitelný a pouze na takovém zařízení, jehož vnos do Domu kultury Liberec je povolen (tedy nikoliv např. na tabletu). V případě vstupenky ad (iii) je Návštěvník povinen zajistit, že příslušné zařízení s QR vstupenkou bude ve stavu, kdy je možné QR kód zkontrolovat po celou dobu pobytu držitele vstupenky v místě konání akce; v případě, že zařízením nebude disponovat nebo toto zařízení nebude dostatečně funkční (např. nebude dostatečně nabité), může být takový návštěvník vyveden z Domu kultury Liberec bez nároku na náhradu vstupného či opakovaný vstup.
 10. Marketingové využití akce, vstupenky či Domu kultury Liberec. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele a Pořadatele akce nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky nebo jiné osoby či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. V Domu kultury Liberec je zakázáno pořádat a podílet se na pořádání jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit bez předchozího souhlasu Provozovatele. Zakoupení vstupenky neopravňuje žádnou osobu jakkoliv marketingově využít akci bez souhlasu Pořadatele.
 11. Změna a zrušení akce. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného Pořadatel akce. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle informace od Pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu je vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění, vyjma zveřejnění alespoň na webových stránkách akce. Držiteli vstupenky se doporučuje před konáním akce na webových stránkách akce na www.dkliberec.cz/akce ověřit aktuální platné podmínky pro vstup do Domu kultury Liberec, včetně případných dalších provozních informací (doba otevření sálu apod.). V případě změny termínu akce bude po informaci od Pořadatele tato skutečnost uvedena alespoň na webových stránkách akce na www.dkliberec.cz.
 12. Reklamace. V případě, že má návštěvník v úmyslu reklamovat službu poskytnutou na základě vstupenky, je mu tak umožněno během akce u Pověřené osoby, přičemž je jeho povinností tuto službu vyreklamovat neprodleně poté, co nastanou okolnosti, které znamenají vznik nároku za vadné plnění. Reklamace učiněná až po shlédnutí akce nemusí být považována za „neprodlenou“. Za reklamaci se neuznává omezení výhledu ze strany ostatních návštěvníku z důvodu např. tance, zpěvu, průchodu řadou apod., dále pak např. omezení výhledu z důvodu bezpečnostních prvků Domu kultury Liberec vycházející z kolaudace objektu či právních norem České republiky (např. výška zábradlí na tribunách apod. a částečné omezení výhledu z důvodu set-up akce či designu samotné scény). Ostatní podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem, jestliže se jedná o reklamaci vůči Provozovateli.
 13. Odpovědnost za škody. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny třetími osobami či vyšší mocí. Návštěvníci odpovídají za škodu, kterou způsobí a tato škoda po nich bude vymáhána v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 14. Bezpečnostní prohlídka při vstupu. Každá osoba vstupující do Domu kultury Liberec souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel, a to i s využitím techniky, s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob v Domu kultury Liberec. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do Domu kultury Liberec.
 15. Zakázané předměty. Do Domu kultury Libereccnení dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály (je možno vnášet reklamní materiály po předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla (větší než 40x30x20 cm – možnost uložení v šatně Domu kultury Liberec), zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), tyče (např. selfie tyč, násady, žerď na vlajku apod.), předměty s laserovým paprskem, drony, nůžky, notebooky, tablety a podobné přístroje, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových, vyjma osobních mobilních telefonů, pokud nestanoví Pořadatel jinak (vč. většího omezení nad rámec tohoto Návštěvního řádu), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy (s výjimkou kapesních dalekohledů a divadelních kukátek do velikosti 15 cm délky), parfémy – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji – nad obsah 100 ml (držitel je na požádání Pověřené osoby při vstupní kontrole lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky  (možné uložit v šatně Domu kultury Liberec) jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak Domu kultury Liberec, tak Pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel. Zakázané předměty, které nejsou povoleny k vnosu do Domu kultury Liberec, a které návštěvník neodloží do deposita, budou vyhozeny.
 16. Zvláštní zakázané předměty. Pořadatel může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které další konkrétní předměty se na určitou akci nesmí do Domu kultury Liberec vnášet, a to obvykle uvedením v Pokynech pořadatele.
 17. Konzumace potravin v Domu kultury Liberec. V Domu kultury Liberec je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v Domu kultury Liberec, a to pouze na vyhrazených místech. Při některých akcích je vnášení jídla a pití do prostoru hlediště a plochy zcela zakázáno.
 18. Zákaz vhazování předmětů. V Domu kultury Liberec platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jeviště a do hlediště.
 19. Asistenční zvířata. Do Domu kultury Liberec je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty, vyjma asistenčních a vodících psů (na vyžádání Pověřené osoby je třeba při vstupní kontrole předložit doklad o absolvování výcviku asistenčního/vodícího psa).
 20. Zákaz používání otevřeného ohně. V Domu kultury Liberec je zakázáno používat otevřený oheň.
 21. Záznamová zařízení. Do Domu kultury Liberec bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li Provozovatelem po dohodě s Pořadatelem stanoveno v Pokynech pořadatele jinak nebo nejedná-li se o osobní mobilní telefon. Je zakázán přenos akce a napomáhání při přenosu akce, výroba obrázků a reprodukce akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v Domu kultury Liberec, na ní nebo v ní, se nemohou bez svolení Provozovatele a Pořadatele použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga Domu kultury Liberec je zakázáno.
 22. Využití záznamu návštěvníků. Každá osoba vstupující do Domu kultury souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným, avšak přiměřeným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s Domu kultury Liberec, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory). I v takovém případě má však taková osoba práva vyplývající z platných právních předpisů, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, přičemž práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou za Provozovatele uvedena v Zásadách zpracování osobních údajů.
 23. Ztráty a nálezy. Povinností každé osoby vstupující do Domu kultury Liberec je odevzdat předměty nalezené v Domu kultury Liberec Provozovateli, Pověřené osobě, Pořadateli nebo Policii ČR.
 24. Odložené věci. Provozovatel a Pořadatel nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za odložené věci, ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel nebo Pořadatel do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).
 25. CCTV (kamerové záznamy). Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt Domu kultury Liberec i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do Domu kultury Liberec, resp. na území okolo Domu kultury Liberec vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.
 26. Evakuace. V případě evakuace objektu Domu kultury Liberec je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat pravidla dle Požární poplachové směrnice, jejíž znění je vyvěšeno na každém patře Domu kultury Liberec v potřebném množství a dále se řídit pokyny Pověřených osob řídících evakuaci. Mapa evakuačních východů je vyvěšena v prostorách Domu kultury Liberec souběžně s Požární poplachovou směrnicí.
 27. Zákaz propagace politických stran a hnutí. Každá osoba vstupující do Domu kultury Liberec, resp. na území okolo Domu kultury Liberec, je povinna v Domu kultury Liberec a jejím okolí dodržovat zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak.
 28. Omezená dostupnost výrobků. V prostorách Domu kultury Liberec je v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění (dále jen „ZOZ“), omezena dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů. V prostorách Domu kultury Liberec je zakázáno prodávat tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret, případně bylinných výrobků určených ke kouření) osobám mladším 18 let. Dále je prodej tabákových výrobků (a souvisejícího zboží) v Domu kultury Liberec zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Dům kultury Liberec je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách Domu kultury Liberec povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách Domu kultury Liberec je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let a osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dále je prodej alkoholických nápojů v Domu kultury Liberec zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny převážně pro osoby mladší 18 let. Akce, které jako pro děti výslovně označí Pořadatel v Pokynech pořadatele, nebo akce, na které je ze všech prodaných vstupenek prodáno minimálně 75% vstupenek v kategorii dětské vstupenky (stanoveny pro děti dle hranice věku dítěte a/nebo výšky dítěte), jsou obvykle považovány za akce určené převážně pro osoby mladší 18 let.
 29. Zákaz kouření. V celém vnitřním prostoru Domu kultury Liberec je dle platných právních předpisů zakázáno kouření, včetně elektronických cigaret a podobných zařízení.
 30. Povinnost návštěvníků uposlechnout výzvu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy Pořadatele, Provozovatele, Pověřené osoby nebo jiné oprávněné osoby, aby nepokračovali v jednání, které je v rozporu se ZOZ, zejména dle § 8 až 10 ZOZ a § 18 odst. 1 ZOZ, případně jsou povinni uposlechnout výzvy, aby Domu kultury Liberec opustili, kouří-li, jsou-li osobou zjevně pod vlivem alkoholu nebo vykonávají další činnosti v rozporu se ZOZ. Neuposlechne-li návštěvník v Domu kultury Liberec oprávněných pokynů ve smyslu tohoto odstavce, je Provozovatel oprávněn (zejména prostřednictvím Pověřené osoby) vyvést návštěvníka, který ZOZ porušil a který neuposlechl příslušné výzvy Pověřené osoby nebo kohokoliv z pracovníku Domu kultury Liberec, z prostor Domu kultury Liberec, a to bez náhrady nebo požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k vyvedení návštěvníka z Domu kultury Liberec, a to bez náhrady.
 31. Aplikace Návštěvního řádu na jiné osoby. Tento Návštěvní řád se vztahuje přiměřeně i na takové diváky či návštěvníky Domu kultury Liberec, kteří vstupují do Domu kultury Liberec jako diváci na základě jiného dokladu, než je vstupenka (např. na základě stripu), ledaže se Pořadatel s Provozovatelem dohodne jinak.
 32. Vztah Návštěvního řádu a Pokynů pořadatele. Pokyny pořadatele doplňují Návštěvní řád.

Podzimní taneční kurzy a kurzy společenské výchovy pro mládež

1600

Kapacita

9

REKLAMNÍCH PLOCH

50+

AKCÍ ZA ROK

Odebírat novinky

Zadejte svůj email a nepropásněte žádnou z novinek, kterou si pro Vás připravíme.

Kliknutím na tlačítko PŘIHLÁŠENÍ souhlasíte se zasíláním nabídek.